top of page

Missie, Visie en Waarden van Vlozo

 

Missie

Vlozo, het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk, is de federatie van en voor private zorgondernemers in de Vlaamse ouderenzorg. Alle zorgorganisaties die bij ons zijn aangesloten, zijn erkend door de Vlaamse overheid en staan voor onafhankelijke, pluralistische zorg.
 

Onze federatie wil oudere burgers die niet langer zelfstandig thuis kunnen of willen wonen een kwaliteitsvol alternatief bieden. Vandaag ligt de focus op residentiële ouderenvoorzieningen, maar stelselmatig zullen we dat aanbod verrijken met andere woonvormen. Die dynamiek is broodnodig om optimaal in te blijven spelen op de evoluerende noden en verwachtingen van zorgbehoevende oudere burgers.
 

Als sector- en werkgeversorganisatie nemen we een verbindende rol op. We vertolken de stem van onze leden tegenover beleidsmakers. Omgekeerd helpen we beslissingen van beleidsmakers te duiden bij onze leden. Want continue dialoog en wederzijds begrip zijn de enige weg naar duurzame oplossingen voor de ouderenzorg.

Centraal daarbij staat steeds het perspectief van de zorgbehoevende oudere burger. Een kwaliteitsvol aanbod en beleid rond ouderenzorg worden immers niet uitgetekend boven de hoofden van de zorgbehoevende ouderen mensen, wel in een respectvolle samenwerking met hen.

Visie

Elke burger in Vlaanderen moet waardig ouder kunnen worden. Dat vraagt de juiste zorg en ondersteuning op het juiste moment en op de juiste plaats, bovendien tegen een correcte prijs voor zowel de individuele burger als de overheid.
 

Tezelfdertijd verdient elke professional in de ouderenzorg werkbaar werk. Dat vraagt kwaliteitsvolle werkomstandigheden, een gezonde balans tussen werk en privé, zinvol werk, voldoende inspraak en autonomie en de juiste leermogelijkheden.
 

Om dat dubbel doel te bereiken, injecteren we met Vlozo meer maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in de Vlaamse ouderenzorg. Ondernemerschap is volgens ons immers het beste recept voor de ontwikkeling van een ruimer en diverser aanbod in de ouderenzorg. En dankzij een kwantitatief en kwalitatief rijker aanbod kunnen alle betrokken – zowel zorgbehoevende oudere burgers als professionals in de sector – keuzes maken die beter aansluiten bij hun persoonlijke noden en wensen.
 

Onze leden vullen dat maatschappelijk verantwoord ondernemerschap elk met hun accenten in, maar de kernwaarden delen we: allemaal zetten we in op innovatie, maatwerk en respectvolle samenwerking als basis voor een warme, kwaliteitsvolle, betaalbare en duurzame ouderenzorg.

Waarden

Samen met onze leden volgen we een reeks kernwaarden die onlosmakelijk verbonden zijn met de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we als sector dragen.
 

Persoonsgericht

Iedereen heeft recht op waardigheid en autonomie. We benaderen elke zorgvrager en haar of zijn omgeving te allen tijde met respect. We leveren zorg en ondersteuning ook steeds in overleg met de betrokkenen, want enkel zo kunnen we maatwerk garanderen. Aan de meest kwetsbare personen en hun omgeving besteden we bijzondere aandacht.
 

Kwaliteit en impact

Kwaliteit en impact zijn cruciale pijlers van goede ouderenzorg. De zorg en ondersteuning die we toedienen, beantwoorden steeds aan de hoogst mogelijke kwaliteitsnormen. Ze leveren ook maximale impact op in termen van winst op het vlak van gezondheid en levenskwaliteit voor de zorgvrager.
 

Innovatie en ondernemerschap

We zetten in op innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap als hefboom om de ouderenzorg te verbeteren. Vernieuwing en ondernemerschap zijn daarbij nooit een doel op zich, enkel een middel om de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie in de sector te verhogen.
 

Zorg dragen voor zorgtalent

Goede zorg begint bij zorg voor zorgverleners. We creëren een werkomgeving waar zorgtalenten zinvol werk kunnen leveren in een veilige werkomgeving, waar ze zichzelf kunnen ontplooien en waar naar hen geluisterd wordt. Dat doen we door in te zetten op een inclusieve organisatiecultuur en op re-integratiekansen. Met stagemogelijkheden voor studenten en docenten en via ondersteuning van het onderwijs bouwen we bovendien mee aan de toekomst van de ouderenzorg.
 

Integriteit & transparantie

We dragen integriteit en transparantie hoog in het vaandel en zetten die waarden om in daden en woorden. Wat we doen, moet steeds een meerwaarde opleveren voor zorgvragers, hun omgeving en de maatschappij in de vorm van betere zorg, betere gezondheid en meer levenskwaliteit. Bovendien moet dat steeds tegen een faire prijs gebeuren. We communiceren ook steeds op een integere, transparante manier, zowel naar onze bewoners en medewerkers als naar de buitenwereld. Zaken die minder goed lopen, gaan we daarbij niet uit de weg.
 

Duurzaamheid

Zorg voor mensen kan onmogelijk los worden gezien van zorg voor onze woon- en leefomgeving. Vanuit onze maatschappelijke rol nemen we concrete initiatieven voor de vergroening en verduurzaming van onze voorzieningen en hun omgeving, in het belang van onze medewerkers, bewoners, buren en alle andere betrokkenen.
 

Bovenstaande missie, visie en waarden vormen de leidraad voor de concrete gedragsregels die we hierna beschrijven.

bottom of page