top of page
Vlozo - cookiesbeleid

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bezoekers dienen rekening te houden met bepaalde regels wanneer ze onze website gebruiken.

Gelieve deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen, in het bijzonder de informatie over disclaimers en

aansprakelijkheidsbeperkingen. Door gebruik te maken van deze website, verklaart u immers dat u met deze voorwaarden

akkoord gaat.

www.vlozo.be is een website die wordt beheerd door het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk vzw. Vlozo vzw is geregistreerd in

België onder het ondernemingsnummer BE 0448.442.381 met maatschappelijke zetel gevestigd in de Koningsstraat 55/6 te

1000 Brussel.

Over ons

Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk is een werkgeversfederatie die reeds meer dan 25 jaar de belangen van de

onafhankelijke (semi-)residentiële ouderenvoorzieningen verdedigt. Als federatie zijn we ervan overtuigd dat we aan de

vooravond van de vergrijzing steeds meer als ondernemer moeten leren denken. We pleiten voor meer ondernemerschap

om onze zorg ook in de toekomst kwalitatief hoogstaand, toegankelijk én betaalbaar te houden.

Daarnaast zorgen wij ervoor dat onze leden meer tijd hebben om zich te focussen op de job van beheerder. Dat betekent:

administratieve vereenvoudiging, doordachte en transparante regelgeving en het wegwerken van de knelpunten die de job

vandaag complex maken.

Vlozo zit mee aan de tekentafel van de Vlaamse ministeriële besluitvorming.

Wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden en onze website

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen door deze pagina aan te passen. Controleer deze pagina

daarom regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend zijn voor u.

Ook kunnen we onze website regelmatig bijwerken en op elk ogenblik de inhoud wijzigen.

Toegang tot onze website

We streven ernaar dat onze website voor alle gebruikers toegankelijk is, maar we kunnen niet garanderen dat onze website

of de inhoud ervan altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. We kunnen onze website, geheel of gedeeltelijk,

opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving indien, voor eender welke reden, onze

website op een bepaald moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

Intellectuele eigendomsrechten

We zijn eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten m.b.t. onze website en de inhoud ervan. Deze

werken worden beschermd door wetgeving en internationale verdragen inzake auteursrechten en alle rechten hieromtrent

zijn voorbehouden.

U mag een kopie afdrukken of extracten van deze website naar uw computer downloaden voor persoonlijk gebruik. Het is

echter niet toegestaan om enige inhoud van deze website, waaronder afbeeldingen, op uw eigen website of voor andere

publieke of commerciële doeleinden te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vlozo. Dit houdt in

dat u geen enkel deel van onze website mag posten of verdelen tenzij u eigenaar bent van een licentie op onze producten. U

mag het materiaal dat u heeft afgedrukt of gedownload, op geen enkele manier wijzigen, reconstrueren, decompileren of

anderszins converteren.

U mag een link naar onze welkomstpagina vermelden, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en wettelijke manier doet en

onze reputatie geen schade berokkent of er misbruik van maakt. Het is niet toegestaan om een link te vermelden op een

manier die suggereert dat er door ons een samenwerking of goedkeuring werd verleend indien dit niet het geval is.

Tenzij anders vermeld zijn alle merken die op deze website worden gebruikt, eigendom van Vlozo.

Juistheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze website altijd up-to-date te houden, is het mogelijk dat

er fouten optreden.

Daarom geven we geen garantie, noch impliciet noch expliciet, dat de inhoud op onze website juist, volledig of up-to-date is.

U kunt er echter op rekenen dat we deze fouten zo spoedig mogelijk corrigeren zodra we hiervan kennis nemen.

Aansprakelijkheidsbeperking

Niets in deze voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor overlijden of verwondingen veroorzaakt

door onze nalatigheid, fraude of frauduleuze voorstelling of elke aansprakelijkheid die onder de geldende wetgeving niet

kan worden uitgesloten of beperkt.

Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze website up-to-date te houden, sluiten we, voor zover

wettelijk toegestaan, alle voorwaarden, garanties, voorstellingen of andere bepalingen uit die, impliciet of expliciet, van

toepassing zijn op onze website of de inhoud ervan.

Noch Vlozo noch onze partners noch personen die een bijdrage leverden aan de ontwikkeling, creatie, productie of levering

van het materiaal en de informatie op deze website, is/zijn aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door uw gebruik

van de site, door uw onvermogen om de site te gebruiken of door uw nalatigheid om inhoud van deze site te verifëren.

We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van virussen, aanvallen of andere technologisch schadelijke

materialen die uw hardware, software, gegevens of enig ander materiaal in uw eigendom kunnen beschadigen door uw

gebruik van onze website.

We dragen geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die aan onze website gekoppeld zijn. We zijn niet

aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door uw gebruik van deze websites.

Toepasselijke wetgeving

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd door het Belgisch recht en vallen onder de

exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Beleid van Vlozo m.b.t. ideeën en suggesties van het publiek

Wilt u een idee aan Vlozo voorstellen? Lees dan eerst het volgende.

Wij vinden het geweldig dat de wereld gezegend is met ijverige mensen die barsten van de ideeën. Zelf hebben we het

geluk dat enkele van deze mensen ook voor Vlozo werken.

Als u een idee met ons wilt delen, dan zijn we onder de indruk. Wij stellen uw passie enorm op prijs.

Belangrijk om weten is echter dat we enorm investeren in onderzoek en ontwikkeling, en de ervaring leert ons dat het

merendeel van deze ideeën, in hun geheel of gedeeltelijk, overeenstemmen met de ideeën die al door Vlozo zijn bedacht of

onderzocht.

Om deze reden houden we ons strikt aan het beleid van Vlozo dat bepaalt dat we geen ideeën of suggesties kunnen

aanvaarden afkomstig van een persoon die niet voor Vlozo werkt. Dit beleid is wereldwijd van toepassing.

Als u echter geen rekening houdt met dit beleid of er niet van op de hoogte bent, en u toch een idee aan ons communiceert,

dan zijn de onderstaande regels van toepassing ongeacht de inhoud, de methode, de wijze van inzenden en het antwoord

van een werknemer van Vlozo:

• We kunnen geen feedback over uw idee geven.

• U doet automatisch afstand van alle wettelijke rechten op uw idee, voor zover door de wet toegestaan. Dit houdt in dat

Vlozo geen enkele vergoeding geeft, fnancieel of op een andere manier, indien een van onze producten of diensten, in zijn

geheel of gedeeltelijk, blijkt overeen te stemmen met uw idee.

• We beschouwen uw idee niet als vertrouwelijke informatie.

• We bezorgen geen documenten met uitleg over uw idee aan u terug.

Toch nog interesse? Dan kunt u een schrijven richten aan Vlozo, Koningsstraat 55/6, 1000 Brussel of via mail aan

info@vlozo.be. Door contact met ons op te nemen, verklaart u echter automatisch akkoord te gaan met de bovenstaande

bepalingen. Ook kunnen we u geen feedback bezorgen.

_

bottom of page