Disclaimer

Het gebruik van deze website (hierna de “VLOZO website”) impliceert uw onvoorwaardelijke aanvaarding van alle onderstaande algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”). Indien u één of meer Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, verzoeken wij u de VLOZO website niet te gebruiken.

Het gebruik van de VLOZO website, alle informatie die u rechtstreeks of onrechtstreeks via de VLOZO website verkrijgt, en alle al dan niet vertrouwelijke informatie die u op de VLOZO website communiceert, vallen onder uw eigen risico en zijn uw volledige en exclusieve verantwoordelijkheid.

Doel van de website

De VLOZO website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening van VLOZO. De informatie op deze site is van algemene aard en is niet aangepast aan concrete omstandigheden. De informatie mag niet als een persoonlijk of professioneel advies worden beschouwd.

Hyperlinks

Indien links met andere sites worden tot stand gebracht, is VLOZO niet aansprakelijk voor de links, de inhoud of over andere kenmerken van deze andere websites. VLOZO heeft immers geen enkele controle over de links, de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Al wie gebruik maakt van deze zoekengines of links dient er zich bewust van te zijn dat Internet informatie kan bevatten die onwettig, onrechtmatig of schadelijk kan zijn, en erkent dat VLOZO geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op eventueel onwettelijke, onrechtmatige of schadelijke informatie die via Internet wordt verspreid; VLOZO kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op de website. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van VLOZO, is het niet toegestaan om op een website een hyperlink aan te brengen die de bezoekers naar de VLOZO website leiden.

Intellectuele rechten

VLOZO is de eigenaar van de inhoud van de VLOZO website en van de teksten, merken, logo’s, tekeningen en afbeeldingen die erop voorkomen. De reproductie, de weergave, de overdracht, de distributie en de opslag van deze elementen zijn verboden, behoudens voorafgaande, schriftelijke toestemming van VLOZO. De toelating om op de VLOZO website te surfen, impliceert geenszins dat u een licentie wordt toegekend op het geheel of een gedeelte van deze elementen.

Aansprakelijkheid

De VLOZO website wordt u ter beschikking gesteld in de staat waarin deze zich bevindt. Ondanks voortdurende inspanningen, kan VLOZO geen enkele garantie geven met betrekking tot de toegankelijkheid van de VLOZO website, de volledigheid en nauwkeurigheid van de gegevens, de geschiktheid ervan voor een bepaald doel of het ontbreken van virussen of andere schadelijke elementen. VLOZO kan bovendien, op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de VLOZO website weigeren. VLOZO kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit :

  • het gebruik van de VLOZO website of de gegevens die erop terug te vinden zijn, zoals doch niet beperkt tot alle verliezen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem of van uw apparatuur;
  • de toegangsweigering tot de VLOZO website;
  • de onmogelijkheid om de VLOZO website te gebruiken.

Indien deze uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van VLOZO strijdig zou worden bevonden met de wettelijke bepalingen, dan zal de aansprakelijkheid van VLOZO beperkt zijn tot het wettelijk toegelaten maximum.

Privacy

Persoonlijke informatie, zoals naam, voornaam, bedrijfsnaam, e-mail adres en telefoonnummer worden uitsluitend op vrijwillige basis geleverd. Wij gebruiken deze informatie om vragen en aanvragen om nadere informatie te beantwoorden. VLOZO bezorgt noch verkoopt uw persoonlijke gegevens aan derden, noch geheel, noch gedeeltelijk. VLOZO zal met betrekking tot deze gegevens optreden in overeenstemming met de Belgische wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens.

Geschillen

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van de VLOZO website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Antwerpen en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Over VLOZO

Deze website is gemaakt en wordt beheerd door VLOZO (Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk) vzw. De foto’s op deze website zijn niet-bindend.

VLOZO vzw – Copyright © – All rights reserved